Naše ciele:

 1. Podporujeme prirodzený proces osamostatňovania sa dieťaťa prechodom z rodinného prostredia do inštitucionálneho systému vzdelávania v duchu rešpektovania väzby medzi matkou a dieťaťom podľa Johna Bowlbyho
 1. Rozvíjame a vhodne dopĺňame talenty a schopnosti, ktoré dieťa prirodzene dostalo vo svojej individuálnej výbave a v rodinnom prostredí
 1. Rozvíjame schopnosť podeliť sa o svoje talenty a danosti s kolektívom a tým sa naučiť vnímať rozdielnosť ako priestor pre štedrosť
 1. Pripravujeme dieťa na budúcu školskú dochádzku tak, aby bolo tvorivým a hodnotným prínosom pre každé prostredie, do ktorého príde
 1. Sledujeme individuálny rozvoj dieťaťa a zaznamenávame jeho dozrievanie
 1. Odovzdávame hodnoty ľudskosti, vzájomnej lásky k blížnemu, nezištnej pomoci, ochote.
 1. Vedieme deti k uvedomemiu, že každá maličkosť, ktorú v živote urobia, vie prispieť k spoločnému dobru

Obsah vzdelávania:

 • vyučujeme nemecký jazyk hravou formou, po súhlase rodičov
 • dbáme o ekologický rozmer výučby v duchu encykliky Pápeža Františka Laudato si
 • u najmenších detí sledujeme úspešné dosiahnutie samoobslužných činností ako je obliekanie, jedenie, hygiena
 • rozvíjame rečové schopnosti detí, vedenie rozhovoru, komunikovanie
 • rozvíjame porozumenie hovorenému, čítanému slovu, prerozprávanie príbehov
 • podporujeme rozvoj výtvarného prejavu dieťaťa, sledujeme individuálne pokroky
 • cvičíme správny úchop pera, pripravujeme sa na školskú dochádzku
 • podporujeme vzťah k hudbe a umeniu, rozvíjame hudobné schopnosti
 • učíme sa základy jednoduchej matematiky, geometrie
 • rozvíjame logické myslenie hrou a edukačnými hračkami a cvičeniami
 • pracujeme s informáciami, učíme sa triediť čo sme kde videli, počuli
 • spoznávame prírodu a reálie z okolia, najmä na edukačných prechádzkach
 • spoznávame prirodzený kolobeh dňa, týždňa, roka, ročné obdobia, sviatky, katolícke sviatky
 • učíme sa dopravnej výchove, a praktizujeme na každodennej prechádzke
 • spoznávame medziľudské vzťahy, učíme sa etikete, ohľaduplnosti
 • pracujeme s emóciami, učíme sa podeliť, požičať si hračky, spracovávať hnev, smútok, radosť
 • rozvíjame priestorové a technické zručnosti aj stavebnicou Tehličky pre detičky
 • rozvíjame pohybové schopnosti cvičením, balansovaním, trénujeme zdravé nôžky
 • v exteriéri rozvíjame aj spoločnú hru, futbal, basketbal
  a mnoho mnoho ďalšieho