Podmienky: Školné sa nevracia ani v prípade neprítomnosti dieťaťa v daný mesiac. Pokiaľ dieťa nastupuje/končí v priebehu mesiaca, ako aj v mesiacoch júl/august, je denná platba 28 eur vrátane stravy, alebo celomesačné školné.

*Suma stravného sa zvyšuje počnúc dňom 1.9.2023 na sumu 4,50 EUR na deň.

Kompletný cenník je vždy súčasťou zmluvy, ktorú uzatvára rodič pred nástupom dieťaťa do našej materskej školy. Cenník, s výnimkou stravného, sa počas celého pobytu dieťaťa v škôlke nemení.

………………….

Ako hospodárime s financiami?

Dve povinné rekonštrukcie a zariadenie škôlky nás v prvom roku stálo 55000 EUR, aby sme splnili prísne podmienky na zaradenie do siete škôl, vedenej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.

Naše mesačné náklady spočívajú v platení miezd pre 4 zamestnancov, platení daní, odvodov; samozrejme hradíme nájomné, energie, účtovníctvo, BOZP, GDPR, dovážanú stravu, hygienické potreby, dezinfekcie; občasne nakupujeme literatúru pre pedagógov, pracovné zošity pre deti, edukačné pomôcky. Nepočítame mimoriadne výdavky a ešte sme nezačali splácať pôžičky. Mesačný chod nás stojí okolo 10000 EUR.

Sme neziskový subjekt, z príjmov nevytvárame žiadny zisk.

Zriaďovateľka riadi tento projekt ako svoju dobrovoľnícku aktivitu.

………………..

Chcete nás podporiť?

Svoj dar pre našu škôlku môžete zaslať na účet vedený vo FIO banke:

SK 27 8330 0000 0020 0220 3185

…………………

ĎAKUJEME

Bohu známym darcom:  

50 EUR, 22 EUR, 537,90 EUR, 365 EUR, 365 EUR